Ilustracja konkursu NGO

Wyniki pierwszego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

Od 16 marca do 6 kwietnia 2023 r. organizacje pozarządowe mogły składać oferty na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.