Rewitalizacja Placu Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

Całkowita wartość projektu:

6 974 594,22 zł

Całkowita wartość dofinansowania  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

3 051 533,05 zł

 

 

Projekt pn.: „Rewitalizacja Placu Jana Pawła II w Wąbrzeźnie” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013


O projekcie

1. Data sporządzenia opisu projektu

26.02.2009 r.

2. Podmiot zgłaszający projekt

Gmina Miasto Wąbrzeźno,
ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno

3. Nazwa projektu

Rewitalizacja Placu Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

4. Koszt całkowity projektu w zł (oszacowany na podstawie wstępnego kosztorysu szacunkowego)

6 974 594,22 zł

5. Źródła finansowania projektu

Środki własne (budżet beneficjenta)

3 923 061,17 zł

Środki RPO (EFRR)

3 051 533,05 zł

6. Zwięzły opis projektu (maks. 2 strony A-4)
– główne elementy składowe, wyrodnienie fazy realizacji projektu, podprojekty itp.
– uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza w kontekście jego wpływu na sytuację zdiagnozowaną w obszarze wsparcia itp.
– powiązania z innymi projektami

Przedmiot inwestycji:
– Zmiany geometrii placu
– Zmiana nawierzchni placu
– Zmiana odwodnienia placu – budowa kanalizacji deszczowej
– Zmiana oświetlenia placu
– Zmiana lokalizacji fontanny, wraz z modernizacja technologii
– Budowa elementów małej architektury, postumenty pod tablicę
– Budowa zieleńców
– Ocieplenie ścian i dachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w w/w budynkach, bez zmiany przeznaczenie budynków
Działania dotyczyć będą takich ulic, jak:
– Plac Jana Pawła II
– ul. Gen. Wł. Sikorskiego,
– ul. Toruńska,
– ul. Bernarda,
– ul. Pułaskiego,
– ul. Poniatowskiego,
– ul. 1 Maja,
– ul. Kościuszki oraz budynków przy ulicy ul. Kościuszki 2 i ul. Poniatowskiego 8,10,12.

W ramach inwestycji planuje się przeprojektowanie Placu Jana Pawła II oraz części ulic do niego przyległych. Zgodnie z zatwierdzaną przez konserwatora koncepcją, na placu i istniejących ulicach zachowana zostanie lokalizacja chodników. Na placu zaplanowano wydzielenie dwóch, symetrycznych względem osi dłuższej placu pól. Pola te zostaną podzielone na kwadraty o bokach 8 m x 8 m. Elementem centralnym jednego z pól będzie fontanna, natomiast drugiego pomnik. Przy pomniku zaprojektowano dwa podesty murowane z bloczków betonowych obłożonych granitem. W podest o wysokości 30 cm zostanie wbudowany znicz oraz trzy maszty flagowe. Podest wysokości 85 cm zostanie przeznaczony na istniejącą tablicę pamiątkową, której lokalizacja uległa zmianie. Linie tyczące kwadraty wykonane zostaną ze starej kostki graniowej w kolorze brązowym. Wypełnienie pól zostanie wykonane z jasnoszarej kostki granitowej.

Przez środek placu, równolegle do jego dłuższej osi, planuje się wyłożenie kostki granitowej w kolorze jasnoszarym, w celu podkreślenia przebiegu dawnego szlaku handlowego. Elementem centralnym pasa (całego placu-rynku) będzie herb miasta Wąbrzeźna. Herb zostanie wypiaskowany w polerowanej płycie granitu szwedzkiego, otoczonej płytami ułożonymi w kształt elipsy z jaśniejszej odmiany granitu o nawierzchni groszkowanej.

Na placu zaprojektowano także dwa murki w kształcie litery L. Murki te zostaną usytuowane symetrycznie względem dłuższej osi placu. W zarysie jednego z nich zlokalizowany zostanie zdrój (poidełko), a w zarysie drugiego ławki. Murki będą wykonane z bloczków betonowych, obłożonych kostką granitową w kolorze nawierzchni placu, oraz szarych, groszkowanych płyt granitowych.

Na placu planuje się symetryczne rozmieszczenie drzew zgodnie z archiwalną dokumentacją zdjęciową. W obrębie placu zaprojektowano także parking na 38 miejsc postojowych, w tym dwa miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowe miejsca parkingowe zaprojektowano także wzdłuż ulic dojazdowych do placu. Chodniki i część placu przyległa do ulicy z utrzymanym ruchem planuje się wyłożyć ciemniejszą kostką granitową, którą wyłożono także ulicę przy parkingu.

W ramach projektu przewiduje się także wymianę stopni schodowych do kamienic na ternie objętym opracowaniem.

Murki i kwietniki przy kościele zostaną obłożone płytami granitowymi, a chodniki kostką granitową. W miejscu gdzie kiedyś stała kamienica proponuje się zerwanie istniejących warstw betonu i utworzenie tu trawnika. Chodnik w budynku hotelu planuje się wyłożyć płytami granitowymi z rozbiórki istniejących chodników. Inwestycja zakłada także zmianę studzienek przy okiennych na doświetlacze z materiału syntetycznego, z przykrywającym rusztem siatkowym.

Oświetlenie placu wykonane zostanie zgodnie z dokumentacją branżową.

W ramach projektu wykonane zostaną także prace termomodernizacyjne.

W ramach termomodernizacji budynków przy ul. Kościuszki 2 oraz Poniatowskiego 8, 10, 12, przewiduje się wykonanie następujących prac:
– ocieplenie ścian zewnętrznych frontowych od środka budynku,
– ocieplenie ścian tylnych zewnętrznych i bocznych budynków styropianem,
– naprawa i zabezpieczenie konstrukcji dachowej i deskowania (elementy skorodowane do wymiany), wykonanie łacenia pod blachodachówkę,
– przemurowanie kominów od stropu nad ostatnią kondygnacją wykonanie obróbek blacharskich kominów,
– ocieplenie dachu płytami ze styropianu laminowanego,
– likwidacja pokrycia dachowego wykonanego z azbestu,
– ocieplenie nad pomieszczeniami mieszkalnymi za pomocą wdmuchiwanego granulatu termoizolacyjnego „EKOFIBER”,
– wymiana stolarki okiennej (okna drewniane z okapnikami aluminiowymi, o wartości współczynnika U dla całego okna max=1,8, w części frontowej kamienic, natomiast w części tylnej stolarka PVC),
– wymiana lub naprawa drzwi wejściowych na drzwi drewniane z zachowaniem współczynnika U max 1,8

7. Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu

Podmiotem zarządzającym jest Gmina Miasto Wąbrzeźno. Projekt zostanie zrealizowany bez udziału partnerów zewnętrznych.

8. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu

Gmina Miasto Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno

9. Harmonogram działań

– opracowanie dokumentacji projektowej
– przeprowadzenie postępowania OOŚ
– uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
– uzyskanie pozwolenia WKZ na prowadzenie badań archeologicznych
– uzyskanie pozwolenia na budowę
– złożenie wniosku o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach RPO WK-P – II kw. 2009 r.
– opracowanie studium wykonalności – II kw. 2009 r.
– wyłonienie wykonawcy i inspektorów – III kw. 2009 r.
– wykonanie prac budowlanych – III kw.2009 r. do III kw. 2011 r.,
– nadzór Inwestorski – III kw.2009 r. – III kw. 2011 r.

10. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu

III kw. 2009 r.

11. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu

III kw. 2011 r.

12. Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu
– imię i nazwisko
– stanowisko służbowe
– telefon/fax
– e-mail

Grzegorz Dedeński – Wydział Inwestycji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego

Tel. 56 688 45 27

dedenski@wabrzezno.com