„Rewitalizacja zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno”

Projekt pn. „Rewitalizacja zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Podmiot realizujący projekt: Gmina Miasto Wąbrzeźno,

ul. Wolności 18,87-200 Wąbrzeźno

Nazwa zadania: „Rewitalizacja zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno”
Źródła finansowania projektu:
Całkowita wartość projektu 4 592 980,00 zł
Wkład UE (EFRR) 3 194 981,77 zł
Budżet państwa 450 234,63 zł
Środki własne (budżet beneficjenta) 947 763,60 zł
Opis projektu: Projekt obejmuje obszar Podzamcza, gdzie w ramach rewitalizacji teren ten zostanie kompleksowo zagospodarowany tj. powstaną  m.in. plac zabaw, plac rehabilitacyjno-wypoczynkowy, skate- park, boisko do koszykówki, miasteczko drogowe wraz z grami planszowymi, plac grillowy, altanki, park linkowy, tor trampolinowy, Combo OCR, tyrolka, minigolf oraz liczne obiekty małej architektury. W ramach projektu teren ten objęty zostanie ponadto monitoringiem.
Cele projektu: -zapobiegnięcie dalszej degradacji i dewastacji jednej z atrakcyjniejszych części Wąbrzeźna oraz ochrony przed zniszczeniem i degradacją zabytkowych ruin zamku
Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie powstanie infrastruktury niezbędnej do realizacji projektów społecznych wynikających z Programu Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno na lata 2016-2023

Realizacja projektu wpłynie na wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego obszaru miasta oraz obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie.

 

Osoba mogąca udzielić informacji na temat zadania:

– imię i nazwisko

– stanowisko służbowe

– telefon/fax

– email

 

Grzegorz Dedeński

Wydział Inwestycji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego

56 688 45 27

dedenski@wabrzezno.com