Projekt pn. „Przebudowa ulic: 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowej w Wąbrzeźnie”

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019″

 

1. Podmiot realizujący zadanie Gmina Miasto Wąbrzeźno, ul. Wolności 18,87-200 Wąbrzeźno
2. Nazwa zadania „Przebudowa ulic: 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowej w Wąbrzeźnie”
3. Źródła finansowania zadania:
Całkowita wartość zadania: 1 126 842,15 zł
Środki z budżetu państwa 448 594,00 zł
Środki własne (budżet beneficjenta) 1 678 248,15 zł, w tym środki pochodzące od partnera (Powiatu Wąbrzeskiego) w wysokości 542 344,75 zł
4. Zwięzły opis zadania Projekt obejmuje przebudowę dróg gminnych: ul. 750 – lecia Wąbrzeźna (nr 070701C) na długości 304 mb od km 0+00 do km 0+304 oraz ul. Wiśniowej (070764C) na długości 455 mb od km 0+00 do km 455. Łącznie do przebudowy 759 mb.Zakres przebudowy:- zmiana rodzaju nawierzchni i szerokości jezdni,– uzyskanie parametrów technicznych dla KR 1 zgodnych z RMTiGM,

– budowa ciągów pieszych,

– wykonanie odwodnienia drogi na całej długości (kanalizacja deszczowa wraz z uzbrojeniem),

– przebudowa skrzyżowania – 1 szt.

5. Podmiot zarządzający i sposób realizacji zadania Podmiotem zarządzającym jest Gmina Miasto Wąbrzeźno. Zadanie zostanie zrealizowane z udziałem partnera – Powiatu Wąbrzeskiego.
6. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu Gmina Miasto Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno
7. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu Kwiecień 2017 r.
8. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu listopad 2017 r.
9. Osoba mogąca udzielić informacji na temat zadania- imię i nazwisko- stanowisko służbowe– telefon/fax

– e-mail

Grzegorz Dedeński – Wydział Inwestycji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego

tel. 56 688 45 27

dedenski@wabrzezno.com