Projekt pn. „Ścieżki pieszo-rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020

 

Podmiot realizujący projekt: Gmina Miasto Wąbrzeźno,ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno
Nazwa zadania: „Ścieżki pieszo-rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej””
Źródła finansowania projektu:  
       – całkowita wartość projektu 2 830.839,63 zł
       – wkład UE (EFRR) 758 760,00 zł
       – środki własne (budżet beneficjenta) 2 072 079,63 zł
Opis projektu: Przedmiotem projektu jest budowa pięciu nowych odcinków ścieżek pieszo-rowerowych o długości 2,5292 km na terenie miasta Wąbrzeźno, które połączą dotychczas istniejące ścieżki w jedną pętlę.Projekt obejmuje:

– budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wąbrzeźnie przy ul. Akacjowej wraz z wykonaniem zjazdów na posesje, oznakowania poziomego oraz pionowego ścieżki, modernizację parkingów dla samochodów osobowych,

– budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wąbrzeźnie przy ul. Generała Hallera wraz z wykonaniem zjazdów na posesje, oznakowania poziomego oraz pionowego ścieżki, przebudowę istniejącego parkingu dla samochodów osobowych,

– budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wąbrzeźnie przy ul. Okrężnej wraz z wykonaniem zjazdów na posesje, oznakowania poziomego oraz pionowego ścieżki, przebudowę istniejącego parkingu dla samochodów osobowych,

– budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wąbrzeźnie przy ul. Łabędziej na odcinku od ul. Kukułczej do
ul. Wroniej wraz z wykonaniem zjazdów na posesje, oznakowania poziomego oraz pionowego ścieżki,

– budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wąbrzeźnie przy ul. Macieja Rataja wraz z wykonaniem zjazdów na posesje, oznakowania poziomego oraz pionowego ścieżki,

– instalację systemów oświetleniowych
i sygnalizacyjnych

Cele projektu: -połączenie dotychczas istniejących w mieście ścieżek rowerowych w jedną pętle,-zwiększenie korzystania z transportu rowerowego przez mieszkańców jako alternatywnej formy komunikacji,

– ograniczenie ruchu samochodowego przy jednoczesnej redukcji emitowanych zanieczyszczeń

Planowane efekty: Budowa nowych odcinków ścieżek przyczyni się do zwiększenia wykorzystania transportu rowerowego na terenie miasta Wąbrzeźno, co będzie miało pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego. Realizacja projektu wpłynie również na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników ścieżek rowerowych
Osoba mogąca udzielić informacji na temat zadania:– imię i nazwisko– stanowisko służbowe

– telefon/fax- email

Grzegorz Dedeński – Wydział Inwestycji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego

Tel. 56 688 45 27

dedenski@wabrzezno.com