„Przebudowa ulicy Generała Pruszyńskiego w Wąbrzeźnie”

 

Całkowita wartość projektu: 3 302 964,28 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1.439.106,10 zł

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

na lata 2007 – 2013

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

1. Podmiot zgłaszający projekt: Gmina Miasto Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno
2. Nazwa projektu: „Przebudowa ulicy Gen. Pruszyńskiego w Wąbrzeźnie”
3. Źródła finansowania projektu:
1)      Całkowita wartość projektu (wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne): 3.302.964,28 zł
2)      Środki RPO (EFRR): 1.439.106,10 zł
3)      Środki własne kwalifikowalne (budżet beneficjenta): 1.583.099,47
4.  Opis projektu:

Projekt zakłada wykonanie następujących prac:

– roboty rozbiórkowe – rozbiórka istniejących konstrukcji jezdni wraz z chodnikami i innymi elementami znajdującymi się w pasie drogowym,
– roboty ziemne: m.in.: zdjęcie warstwy humusu, wykonanie wykopów i nasypów, zahumusowanie skarp, umocnienie skarp nasypów i wykopów, obsianie trawą,
– korekta przebiegów łuków, wykonanie nowej nawierzchni drogi oraz zatok autobusowych,
– przebudowa skrzyżowań,
– budowa nowych chodników,
– wykonanie odwodnienia drogi, wykonanie zjazdów,
– ułożenie krawężników betonowych,
– montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
– wymiana i montaż oznakowania pionowego,
– przebudowa oświetlenia drogowego na długości końcowego odcinka projektowanej drogi,
– przebudowa słupa sieci telekomunikacyjnej,
– budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej.

5. Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu: Gmina Miasto Wąbrzeźno. Projekt zostanie zrealizowany bez udziału partnerów zewnętrznych.

6. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu: Gmina Miasto Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno

7. Harmonogram działań:

– przygotowanie dokumentacji technicznej II – IV kw. 2013r.,
– przygotowanie Studium Wykonalności i wniosku o dofinansowanie – II kw. 2014 r. – II kw. 2015 r.,
– złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P – III kw. 2014r.,
– zakup nieruchomości – IV kw. 2014 – III kw. 2015,
– prace budowlane – II – IV kw. 2015r., – nadzór inwestorski – II – IV kw. 2015 r.,
– promocja projektu – I kw. 2016 r.

8. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 04.2013 r.

9. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: 11.2015r. (dot. wydatków kwalifikowalnych) i 03.2016 r. (dot. Wydatków niekwalifikowalnych).

10. Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu:

Grzegorz Dedeński – Wydział Inwestycji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego

Tel. 56 688 45 27

dedenski@wabrzezno.com