Gmina Miasto Wąbrzeźno realizuje inwestycję:

“Budowa drogi łączącej ul. Bukową
z ul. Gen. Pruszyńskiego w Wąbrzeźnie”

Całkowita wartość projektu 1 721 930,54 zł
Kwota dofinansowania z EFRR: 841 231,66 zł
Środki własne: 880 698,88 zł

Projekt pn.: “Budowa drogi łączącej ul. Bukową z ul. Gen. Pruszyńskiego w Wąbrzeźnie” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013

 

Opis projektu

1. Projektodawca Gmina Miasto Wąbrzeźno
ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno
2. Nazwa projektu „Budowa drogi łączącej ul. Bukową z ul. Gen. Pruszyńskiego w Wąbrzeźnie”
3. Źródła finansowania projektu:
Całkowita wartość projektu: 1 721 930,54 zł
Środki własne: 880 698,88 zł
Środki RPO (EFRR): 841 231,66 zł
4. Opis projektu Przedmiotem projektu jest budowa drogi łączącej ul. Bukową z ul. Gen. Pruszyńskiego w Wąbrzeźnie wraz z systemem oświetlenia i odwodnienia. Na tym odcinku powstanie również chodnik i ścieżka rowerowa. Zakres projektu obejmuje ponadto przebudowę chodnika przy ul. Okrężnej. Zarówno chodniki, jak i ścieżki rowerowe, będące przedmiotem projektu, znajdować się będą w pasie drogowym.Zakres działań obejmuje:

 1. Prace przygotowawcze
  • projekty budowlane z kosztorysami
  • studium wykonalności
 2. Roboty budowlane
  1. Roboty drogowe:
   • roboty przygotowawcze i ziemne
   • wykonanie krawężników i obrzeży betonowych
   • wykonanie podbudowy
   • ułożenie warstw nawierzchni jezdni
   • ułożenie nawierzchni chodznika i ścieżki rowerowej
   • przeprowadzenie robót wykończeniowych i uzupełniających
   • wykonanie podbudowy i wykończenie nawierzchni jezdni ul. Bukowej
  2. Roboty kanalizacyjne
   • przeprowadzenie robót ziemnych
   • przeprowadzenie robót montażowych
   • wykonanie rozbiórek
   • odtworzenie nawierzchni
   • wykonanie prac geodezyjnych
   • wykonanie innych prac
  3. Roboty oświetleniowe polegające na montażu wewnętrznej linii zasilania oraz ustawieniu i zainstalowaniu 19 lamp ulicznych
 3. Nadzór inwestorski
 4. Promocja projektu
5. Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu Podmiotem zarządzającym jest Gmina Miasto Wąbrzeźno.
Projekt jest realizowany bez udziału partnerów zewnętrznych
6. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu Gmina Miasto Wąbrzeźno
ul. Wolności 18
87-200 Wąbrzeźno
7. Termin rozpoczęcia realizacji projektu 11.2009 r.
9. Osoby mogące udzielić informacji na temat projektu Grzegorz Dedeński – Wydział Inwestycji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego

Tel. 56 688 45 27