„Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem
– ul. Pod Młynik w Wąbrzeźnie”

 

Całkowita wartość projektu: 764 855,67 zł
Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 382 427,00 zł

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”

1. Podmiot realizujący zadanie Gmina Miasto Wąbrzeźno, ul. Wolności 18,87-200 Wąbrzeźno
2. Nazwa zadania „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ul. Pod Młynik
w Wąbrzeźnie”
3. Źródła finansowania zadania:
Całkowita wartość zadania: 764 855,67 zł
Środki z budżetu państwa 382 427,00 zł
Środki własne (budżet beneficjenta) 382 427,67 zł, w tym środki pochodzące od partnera (Powiatu Wąbrzeskiego) w wysokości 191 597,00 zł
4. Zwięzły opis zadania Projekt zakłada wykonanie m.in. następujących prac:– roboty ziemne,

– odwodnienie,

– podbudowy,

– nawierzchnie,

– urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

– elementy ulic.

5. Podmiot zarządzający i sposób realizacji zadania Podmiotem zarządzającym jest Gmina Miasto Wąbrzeźno. Zadanie zostanie zrealizowane z udziałem partnera – Powiatu Wąbrzeskiego.
6. Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu Gmina Miasto Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno
7. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu lipiec 2016 r.
8. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu sierpień 2016 r.
9. Osoba mogąca udzielić informacji na temat zadania– imię i nazwisko

– stanowisko służbowe

– telefon/fax

– email

Grzegorz Dedeński – kierownik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego

Tel. 56 688 45 27

dedeński@wabrzezno.com