„Wąbrzeźno aktywne w sieci”

Projekt pn. „Wąbrzeźno aktywne w sieci” jest współfinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,

Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa,

Działania 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

 

Podmiot realizujący projekt: Gmina Miasto Wąbrzeźno,ul. Wolności 18,87-200 Wąbrzeźno
Nazwa projektu: „Wąbrzeźno aktywne w sieci””
Źródła finansowania projektu: EFRR oraz budżet państwa
Całkowita wartość projektu 45 940,00 zł
Wkład UE (EFRR) 39 269,51 zł
Budżet państwa: 6 670,49 zł
Opis projektu: W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia komputerowe dla 84 mieszkańców miasta Wąbrzeźno powyżej 25 r.ż. Łącznie w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. przeszkolonych zostanie siedem 12-osobowych grup w wymiarze 12 godzin zegarowych, w ramach następujących modułów szkoleniowych:1)     „Tworzę własną stronę internetową(blog)” – 1 grupa,

2)     Moje finanse i transakcje w sieci”- 2 grupy,

3)     „Kultura w sieci” – 1 grupa,

4)     „Działam w sieciach społecznościowych”- 3 grupy.

Każda z grup zostanie przeszkolona w zakresie tematycznym z jednego wybranego modułu. Szkolenia zostaną przeprowadzone w Wąbrzeźnie.

Cele projektu: Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych u 84 mieszkańców Wąbrzeźna powyżej 25 roku życia.
Osoba mogąca udzielić informacji na temat zadania:– imię i nazwisko

– stanowisko służbowe

– telefon/fax

– email

Izabela Jasińska Inspektor ds. zamówień publicznych i programów europejskich

56 688 45 40

jasinska@wabrzezno.com

 

 

Projekt realizowany na podstawie umowy o powierzenie grantu nr KPL/U/2/2018 z dnia 17 września 2018 r. zawartej ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica realizującym projekt grantowy pn. „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko- pomorskiego i łódzkiego”