Projekt pn.: „Projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa amfiteatru” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020

 

Podmiot realizujący projekt: Gmina Miasto Wąbrzeźnoul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno
Nazwa zadania: „Przebudowa i rozbudowa amfiteatru”
Źródła finansowania projektu:  
Całkowita wartość projektu 4 055 127,96 zł
Wkład UE (EFRR) 1 566 910,97 zł
Środki własne (budżet beneficjenta) 2 445 665,15 zł
Cel projektu: Projekt pn. “Przebudowa i rozbudowa amfiteatru” jest inwestycją, której celem jest poprawa stanu technicznego amfiteatru, co umożliwi realizację ważnych celów społecznych. Dzięki realizacji przedsięwzięcia możliwe będzie rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej, w tym edukacyjnej miasta. Co więcej, możliwe będzie zwiększenie dostępności oferty kulturalnej dla szerokiego grona odbiorców. Potrzeba realizacji projektu wynika ze zdiagnozowanych potrzeb społecznych i problemów w zakresie realizacji oferty kulturalnej. Zły stan techniczny amfiteatru – obiektu, dzięki któremu realizowana jest część zadań Wąbrzeskiego Domu Kultury, uniemożliwia zaspokojenie zapotrzebowania społecznego w zakresie uczestnictwa w kulturze.
Planowane efekty: Dzięki realizacji projektu nastąpi poprawa jakości i dostępności oferty kulturalnej w Gminie Miasto Wąbrzeźno. W wyniku realizacji przedsięwzięcia oferta amfiteatru (a przez to Wąbrzeskiego Domu Kultury), w porównaniu do dotychczasowej działalności kulturalno-edukacyjnej, będzie bogatsza w odniesieniu do ilości zaproponowanych wydarzeń artystycznych. Możliwe będzie również rozszerzenie oferty o nowe wydarzenia atrakcyjne dla szerokiego grona odbiorców – mieszkańców miasta, jak i osób przyjezdnych. Oferta kulturalno-edukacyjna instytucji kultury zostanie rozszerzona pod względem jakościowym (np. dzięki wykorzystaniu nowego wyposażenia, w tym nagłośnienia i oświetlenia), a także zapewnienie odpowiednich warunków występującym artystom, umożliwi realizację przedsięwzięć na wyższym poziomie artystycznym. Umożliwi to pełniejsze odpowiadanie na potrzeby społeczne w zakresie uczestnictwa w kulturze. Oferta kulturalna będzie kontynuacją dotychczasowej działalności instytucji, ale będzie to oferta charakteryzująca się lepszą jakością i dostępnością, przez co będzie ona bardziej atrakcyjna dla szerokiego grona odbiorców końcowych projektu – uczestników wydarzeń kulturalnych.
Osoba mogąca udzielić informacji na temat zadania:– imię i nazwisko– stanowisko służbowe– telefon/fax – email Grzegorz Dedeński –  Wydział Inwestycji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego

Tel. 56 688 45 27

dedenski@wabrzezno.com