“Masz Pomysł – załóż firmę”

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 


 

tarrrProjekt realizowany jest przez Gminę Miejską Wąbrzeźno w partnerstwie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz siedmioma Partnerami. Po zaakceptowaniu wniosku złożonego przez TARR S.A. w dniu 1 października 2010 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Projekt realizowany jest na terenie województwa kujawsko- pomorskiego oraz dotyczy obszaru przedsiębiorczości. Projekt zakłada bezzwrotną pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dla 30 osób mających pomysł na biznes.

 

 

1. Data sporządzenia opisu projektu 27.01.2010 r.
2. Podmiot zgłaszający projekt

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w partnerstwie z Gminą Miejską Wąbrzeźno, Centrum Rozwoju Progres, Fundacją Ekspert Kujawy, Izbą Przemysłowo-Handlowej w Toruniu, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski, Gminą Miasta Brodnicy

3. Nazwa projektu „Masz pomysł-załóż firmę”
4. Koszt całkowity projektu w zł (oszacowany na podstawie wstępnego kosztorysu szacunkowego) 16 184 223,32 zł
5. Źródła finansowania projektu
Środki własne (budżet beneficjenta)
Środki RPO (EFS) 13 756 589,82 zł
Środki inne (np. prywatne, WFOŚ, środki budżetu państwa, województwa itp.) 2 427 633,50 zł
6. Zwięzły opis projektu (maks. 2 strony A-4)

 • główne elementy składowe, wyrodnienie fazy realizacji projektu, podprojekty itp.
 • uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza w kontekście jego wpływu na sytuację zdiagnozowaną w obszarze wsparcia itp.
 • powiązania z innymi projektami.
linki
7. Podmiot zarządzający Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A oraz Urząd Miejski Wąbrzeźno
8. Harmonogram działań Cykl I Cykl II
9. Termin rozpoczęcia realizacji projektu 01.10.2010 r.
10. Termin zakończenia realizacji projektu 30.09.2012 r.
11. Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu:
– imię i nazwisko
– stanowisko służbowe
– telefon/fax- email
Emiliana Jankowska
– pracownik organizacyjno-techniczny projektu
tel. 688 45 14
fax. 688 27 48
promocja.tarr@wabrzezno.com

 

Cel projektu

Wiele osób wchodzących bądź powracających na rynek pracy chciałoby założyć własną działalność, która byłaby nie tylko zrealizowaniem postawionych sobie celów ale czasem i połączeniem pracy zarobkowej z doskonaleniem własnych talentów. Często pojawiają się bariery utrudniające rozpoczęcie własnej działalności w kwestii nie tylko braku wiedzy i umiejętności potrzebnych do prowadzenia działalności, ale również pod względem zasobu środków finansowych niezbędnych do rozkręcenia własnego biznesu. Projekt zakłada minimalizację tychże barier, poprzez wykorzystanie środków UE.

Głównym założeniem projektu jest pomoc, w rozkręceniu własnego biznesu, osobom nie posiadającym doświadczenia ani wiedzy niezbędnej do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zaplanowany blok szkoleniowy ma na celu zwiększenie umiejętności przyszłych przedsiębiorców w załatwianiu spraw administracyjnych, rozliczeniowych związanych z prowadzeniem własnej działalności. Wsparcie finansowe z kolei, daje szanse osobom nie posiadającym kapitału, na rozpoczęcie pracy na własny rachunek. Wsparcie pomostowe w formie comiesięcznej pomocy kapitałowej w etapie rozkręcania nowopowstałego przedsiębiorstwa pokryje część kosztów prowadzenia działalności, co ułatwi start przedsiębiorstwa na rynku.

W rezultacie realizacji niniejszego projektu 30 osób mających pomysł na biznes otrzyma pomoc w rozpoczęciu własnej działalności, która stanowić będzie nowe miejsce pracy oraz źródło utrzymania. Przedsięwzięcie jest także szansą, dla osób będących w niekorzystnej sytuacji, bezrobotnych, niepełnosprawnych, zamieszkujących niewielkie miejscowości, na rozpoczęcie samodzielnej aktywności zawodowej.

Realizacja projektu „Masz pomysł- załóż firmę” na terenie województwa kujawsko- pomorskiego, a konkretnie na obszarze Gminy Miejskiej Wąbrzeźno jest niewątpliwie pozytywnym impulsem pobudzającym rozwój przedsiębiorczości, przyczyniającym się do rozkwitu życia gospodarczego, a w konsekwencji rozwoju miasta.

Korzyści z udziału w projekcie

Projekt zakłada blok szkoleniowy, doradztwo podstawowe i specjalistyczne, a przede wszystkim wsparcie finansowe nie tylko na sfinansowanie wydatków umożliwiających rozpoczęcie funkcjonowania przedsiębiorstwa, ale również wparcie pomostowe przez pierwsze 6 miesięcy działalności.

Wsparcie szkoleniowe zakłada 30 godzin szkolenia ogólnego przeprowadzonego przez doświadczonych szkoleniowców posiadających praktyczne doświadczenie w określonych modułach. Na blok szkoleń ogólnych składają się zagadnienia dotyczące podstaw przedsiębiorczości, rachunkowości, sporządzenia Biznes Planu, prawa cywilnego, rozliczeń z ZUS oraz podstaw prawa podatkowego i rozliczeń z US. Uczestnictwo w szkoleniu ma na celu zapewnienie przyszłym przedsiębiorcom pozyskanie wiedzy i umiejętności oraz ułatwienie prowadzenia własnej działalności. Projekt zapewnia również doradztwo podstawowe, czyli pracę indywidualnego doradcy z Uczestnikiem Projektu, nad sporządzeniem Biznes Planu, stanowiącego załącznik do wniosku o przyznanie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego. Doradztwo podstawowe przysługuje Uczestnikowi, który skorzystał z minimum 80% godzin szkoleń.

W wyniku realizacji niniejszego projektu Uczestnicy mogą uzyskać pomoc w postaci jednorazowego, bezzwrotnego wsparcia kapitałowego do wysokości 40 tys. zł na sfinansowanie kluczowych wydatków umożliwiających rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wsparcie pomostowe z kolei, to bezzwrotne wsparcie kapitałowe przyznawane Uczestnikowi Projektu w ratach miesięcznych, w kwocie średnio 700 zł, przez okres pierwszych 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Do katalogu wydatków kwalifikowanych w ramach tego typu wsparcia zalicza się koszty ZUS/KRUS, koszty administracyjne oraz koszty eksploatacji pomieszczeń, koszty usług księgowych, koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Ostatnią formą wsparcia w ramach Projektu jest doradztwo specjalistyczne zapewniające Uczestnikom indywidualne konsultacje mające na celu pomoc w rozliczeniu zarówno wsparcia finansowego, jak i wsparcia pomostowego.

Wsparcie jest pomocą bezzwrotną, pod warunkiem, że przedsiębiorstwo przetrwa, co najmniej rok na rynku.

 

Warunki udziału w projekcie

Projekt skierowany jest do osób chcących założyć własną działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko pomorskiego oraz:

  • posiadających stałe lub tymczasowe zameldowanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W przypadku zameldowania tymczasowego wymagane jest złożenie oświadczenia, iż dana osoba zamieszkuje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego z zamiarem stałego pobytu,
  • nie posiadających zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
  • pełnoletnich oraz nie karanych za przestępstwo skarbowe oraz korzystających w pełni z praw publicznych i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych,
  • w stosunku do których nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne, ani też nie toczy się żadne postępowanie sądowe lub administracyjne, które może zaowocować wszczęciem takiego postępowania egzekucyjnego,
  • nie posiadających obowiązującego orzeczenia o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej,
  • osób, które nie korzystają i nie będą korzystać równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w tym zwłaszcza z Funduszu Pracy oraz w ramach Podziałania 8.1.2 POKL na rozpoczęcie działalności gospodarczej),

Z udziału w projekcie wykluczone są osoby pozostające w stosunku pracy lub innym z TARR S.A., Partnerami TARR S.A. lub wykonawcą w ramach projektu oraz w stosunku pracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu. Z możliwości uczestnictwa w projekcie wyłączone są także osoby, które łączy lub łączył z pracownikiem TARR S.A./Partnera TARR S.A. uczestniczącym w procesie rekrutacji, doradztwa oraz szkoleń, oceny biznes planów, oceny wniosków o wsparcie pomostowe, monitoringu i kontroli prowadzonej przez Uczestnika Projektu działalności gospodarczej oraz zarządzania TARR S.A./Partnera TARR S.A.: związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki i kurateli.

Grupą docelową Uczestników Projektu są osoby spełniające powyższe warunki, ze szczególnym uwzględnieniem grup priorytetowych określonych w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Stąd, dodatkowym atutem jest przynależność do osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, zamieszkujących w gminach wiejskich i miejsko- wiejskich oraz mieszkańców miast do 25 tys. mieszkańców zamierzających podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą. W grupie priorytetowej znajdują się również osoby do 25 roku życia, po 45 roku życia oraz kobiety- zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci.

 

Rekrutacja

Proces rekrutacji jest dwustopniowy. Pierwszym etapem rekrutacji jest złożenie formularza rekrutacyjnego, drugim – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi osobami. Formularze rekrutacyjne należy wypełnić elektronicznie, wydrukować, podpisać i przesłać drogą pocztową lub dostarczyć do biura projektu. Formularze rekrutacyjne będą przyjmowane wyłącznie we wskazanych terminach. W sytuacji przesłania drogą pocztową, decyduje data faktycznego wpływu formularza.

Cykl I

Formularze rekrutacyjne złożone w ramach pierwszego cyklu Projektu „Masz pomysł – załóż firmę” zostały ocenione. Spośród 147 zainteresowanych – 31 najlepiej ocenionych pomysłów zostało zakwalifikowanych do kolejnego etapu.

W terminie od 22 listopada do 10 grudnia b.r. wszyscy zainteresowani mogli składać formularze rekrutacyjne do pierwszego cyklu projektu „Masz pomysł – załóż firmę”. Do 9 stycznia 2011 r. formularze były oceniane przez dwóch doradców. Po ocenie merytorycznej formularzy, 30 osób które uzyskały największą ilość punktów otrzymało zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną, po której wybranych zostanie 15 Uczestników pierwszego cyklu Projektu. Rozmowy rekrutacyjne odbędą się już 18 stycznia br. w Urzędzie Miejskim w Wąbrzeźnie.

Zgodnie z regulaminem projektu mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego mogli składać formularz w dowolnie wybranym przez siebie miejscu. Do wąbrzeskiego biura projektu formularze rekrutacyjne złożyło 66 mieszkańców powiatu wąbrzeskiego, w tym 37 mieszkańców Wąbrzeźna. Spośród Wąbrzeźnian 10 osób otrzymało szansę wykazania się na rozmowie rekrutacyjnej.

Pomysłowość, czyli najistotniejsze kryterium brane pod uwagę przy ocenie formularza, wśród zainteresowanych udziałem w projekcie, jest różnorodna. Branże cieszące się największym zainteresowaniem Pomysłodawców to usługi gastronomiczne, fryzjerskie, kosmetyczne, motoryzacyjne i reklamowe. Jednak najlepiej ocenionymi pomysłami okazały się m.in. usługi artystyczne, motoryzacyjne, porad prawnych, stolarskie, komputerowe, dotyczące budownictwa.

 

Cykl II

Nabór formularzy rekrutacyjnych do drugiego cyklu projektu, czyli druga szansa dla wszystkich chcących rozpocząć własną działalność, którzy nie zdążyli zgłosić swej chęci udziału w pierwszym cyklu Projektu„Masz pomysł – załóż firmę”, bądź też dla tych, którzy nie zakwalifikowali się w pierwszym cyklu odbędzie się w terminie 7-25 lutego br.

 

 

 

Kontakt

Koordynator Projektu:
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń

Partner Projektu :
Urząd Miejski Wąbrzeźno
ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno

Biuro Projektu “Masz pomysł – załóż firmę”
Urząd Miejski Wąbrzeźno
ul. Wolności 18 pokój nr 12

Emiliana Jankowska
– pracownik organizacyjno – techniczny projektu
tel. 56 688 45 45
e-mail: promocja.tarr@wabrzezno.com