Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publicznej

Projekt pn.: „Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publicznej” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Podmiot realizujący projekt: Gmina Miasto Wąbrzeźno,

ul. Wolności 18,87-200 Wąbrzeźno

Nazwa zadania: „Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publicznej”
Źródła finansowania projektu:
Całkowita wartość projektu 580 940,44 zł
Wkład UE (EFRR) 178 564,18 zł
Środki własne (budżet beneficjenta) 402 376,26 zł
Opis projektu: Przedmiotem projektu jest budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej (mikroinstalacji) na budynkach użyteczności publicznej w Wąbrzeźnie. Przedmiotem projektu objęte są następujące obiekty:

– Przedszkole Miejskie „BAJKA” przy ul. Żeromskiego 11;

– Przedszkole Miejskie „BAJKA” przy ul. Tysiąclecia 2a;

– Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Tysiąclecia 1.

Cele projektu: – ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym szczególnie CO2, spowodowanej dużym zużyciem paliw kopalnych poprzez wzrost udziału OZE w bilansie paliwowo- energetycznym,

– zwiększenie produkcji energii elektrycznej z OZE – energii słonecznej- na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach u użyteczności publicznej

 

Planowane efekty: – zwiększenie wykorzystania OZE do produkcji energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej dla potrzeb wynikających z ich użytkowania;

– redukcja emisji zanieczyszczeń, w szczególności CO2 w wyniku zmniejszania zużycia paliw kopalnych wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej;

– spadek zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta Wąbrzeźno, mający pozytywny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego;

– zwiększenie dywersyfikacji źródeł energii i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego;

– obniżenie kosztów eksploatacyjnych budynków użyteczności publicznej

Osoba mogąca udzielić informacji na temat zadania:

– imię i nazwisko

– stanowisko służbowe

– telefon/fax

– email

 

Grzegorz Dedeński

Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego

56 688 45 27

dedenski@wabrzezno.com