Zdjęcie wywozu odpadów z rynku

Informacje podstawowe

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

I Nieruchomości zamieszkałe

  • Za mieszkańca, w przypadku segregacji stawka wynosi 26 zł od osoby miesięcznie.
  • Za mieszkańca, w przypadku niedopełnienia przez niego obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych stawka wynosi 52 zł od osoby miesięcznie.
  • Zwalnia się z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, którzy w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami zadeklarują, że kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 2 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

 

II Nieruchomości niezamieszkałe

Miesięczna stawka opłaty za każdy  pojemnik osobno do gromadzenia odpadów niesegregowanych (zmieszanych) oraz selektywnie zebranych odpadów poszczególnych frakcji, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) o pojemności 60 l – w wysokości 4,5 zł;

2) o pojemności 120 l – w wysokości 9 zł;

3) o pojemności 240 l – w wysokości 18 zł;

4) o pojemności 360 l – w wysokości 27 zł;

5) o pojemności 600 l – w wysokości 45 zł;

6) o pojemności 1100 l – w wysokości 82,50 zł.

Miesięczna stawka opłaty za każdy  pojemnik osobno do gromadzenia odpadów niesegregowanych (zmieszanych) oraz selektywnie zebranych odpadów poszczególnych frakcji, w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) o pojemności 60 l – w wysokości 9 zł;

2) o pojemności 120 l – w wysokości 18 zł;

3) o pojemności 240 l – w wysokości 36 zł;

4) o pojemności 360 l – w wysokości 54 zł;

5) o pojemności 600 l – w wysokości 90 zł;

6) o pojemności 1100 l – w wysokości 165 zł.

 

III Nieruchomości mieszane – opłata stanowi sumę opłaty za nieruchomość zamieszkałą i nieruchomość niezamieszkałą.

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

1.Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno:

– Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o.o., ul. Matejki 13, 87-200 Wąbrzeźno

2. Miejsce zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowni odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

– Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Niedźwiedziu, Niedźwiedź 1 87-207 Dębowa Łąka

3. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1)Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), ul. 750-lecia Wąbrzeźna 21, 87-200 Wąbrzeźno. Czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 18.00, w soboty od 10.00 do 14.00.

W PSZOK przyjmowane są odpady komunalne z nieruchomości z terenu Wąbrzeźna. Jego działalność finansowana jest z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszonych przez właścicieli nieruchomości.

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00, w soboty w godz. 10.00 – 14.00.

Odpady komunalne do PSZOK dostarcza się osobiście, a w przypadku odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektronicznego można zgłosić potrzebę ich odbioru z nieruchomości. Zgłoszenia należy kierować do Urzędu Miasta Wąbrzeźno, tel. 56 688 45 23 w godz. 7:15 do 15:15. Wywóz tych odpadów z nieruchomości jest bezpłatny i następuje w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia.

Oddając odpady do PSZOK  trzeba je rozładować i umieścić w miejscach i w sposób wskazany przez obsługę PSZOK lub znaki informacyjne.

Co możemy wywieźć do PSZOK?

W PSZOK przyjmowane są  następujące rodzaje odpadów komunalnych:

– tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielkomateriałowe,

– papier i tektura,

– szkło,

– bioodpady,

– przeterminowane leki i chemikalia,

– zużyte baterie i akumulatory,

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

– meble i inne odpady wielkogabarytowe,

– odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości do 1 m3 rocznie,

– zużyte opony,

– tekstylia i odzież,

– odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,

– odpady niebezpieczne.

Kto może dostarczać odpady do PSZOK

Odpady komunalne w PSZOK przyjmowane są od mieszkańców Wąbrzeźna mających złożoną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację składa się do Urzędu Miasta.

Nie wszystkie odpady przyjmowane są w PSZOK

Warto  przed wywózką sprawdzić czy będziemy mogli zostawić rodzaj danego odpadu w Punkcie. Nie wszystkie bowiem odpady są przyjmowane. Jeżeli mamy jakąkolwiek wątpliwość zadzwońmy do PSZOK pod nr  663 116 199.

 

2) Firma Handlowo – Usługowa „CWA” Maria Pruszynowska, ul. Mikołaja z Ryńska 9, 87-200 Wąbrzeźno, w którym zbierane są następujące rodzaje odpadów:

15 01 04 Opakowania z metali;

16 01 17 Metale żelazne

16 01 18 Metale nieżelazne

17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02 Aluminium

17 04 03 Ołów

17 04 04 Cynk

17 04 05 Żelazo i stal

17 04 06 Cyna

17 04 07 Mieszaniny metali

19 10 01 Odpady żelaza i stali

19 10 02 Odpady metali nieżelaznych

19 12 02 Metale żelazne

19 12 03 Metale nieżelazne

Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 16:00

4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pochodzący z gospodarstw domowych, o którym mowa w ustawie z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zbiera:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o.o., ul. Matejki 13, 87-200 Wąbrzeźno

5. Punkty zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych:

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Niedźwiedziu, Niedźwiedź 1 , 87-207 Dębowa Łąka

– Hermes Recycling Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 86-010 Koronowo

– KON-WIT Recykling s.c. Konrad Zajkiewicz, Wiktor Kwiatkowski, ul. Częstochowska 70, 42-350 Koziegłowy