Rynek z lotu ptaka

Asystenci rodziny

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła obowiązek udzielania pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez asystentów rodziny.