Zdjęcie szklanki wody

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie Wąbrzeźna

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.), Burmistrz Wąbrzeźna informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie na podstawie wyników badań wykonanych w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego oraz na podstawie sprawozdań z wyników badań realizowanych według ustalonego harmonogramu, przekazywanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, wydał okresową ocenę jakości wody za 2021 r.