O Towarzystwie

SovereignFund TFI S.A. jest pierwszą w Polsce instytucją finansową, której działalność koncentruje się na inwestycjach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i podległe im podmioty. Jednym z głównych zadań SovereignFund jest dostarczenie JST takich źródeł finansowania, które umożliwią im zwiększenie nakładów inwestycyjnych przy ograniczonym poziomie limitów zadłużenia. Pozwala to samorządom na wcześniejszą realizację projektów, które ze względu na ograniczenia ustawowe musiałyby zostać odłożone na przyszłe lata lub zaniechane. Równocześnie, dzięki atrakcyjniejszym warunkom niż w przypadku klasycznych kredytów bankowych, koszty inwestycji mogą być znacząco niższe.

Środki dostarczane przez Fundusz mają wspierać podejmowane przez JST inwestycje we wszystkich obszarach, które określane są jako zadania własne samorządów. Dotyczy to infrastruktury społecznej i technicznej, oświaty, sportu i rekreacji, ochrony środowiska, badań naukowych oraz służby zdrowia. Misją SovereignFund jest finansowanie tych projektów, które jak najpełniej będą zaspokajały potrzeby lokalnych społeczności, zgodnie ze strategią „Socially Responsible Investing” (Inwestowanie Społecznie Odpowiedzialne).

SovereignFund to także unikatowa na polskim rynku oferta dla inwestorów. Zyskują oni możliwość udziału w skoku cywilizacyjnym, którego doświadczają polskie gminy, powiaty i województwa. Lokując kapitał w zamkniętym funduszu inwestycyjnym, otrzymują gwarancję, że zostanie on zainwestowany w projekty ważne dla lokalnych społeczności, a jednocześnie wysoko ocenione przez zespół ekspertów SovereignFund.

Obszary inwestycyjne

SovereignFund finansuje projekty inwestycyjne służące realizacji ustawowych zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Nasze zainteresowanie obejmuje m. in. obszary:

 • zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami;
 • gospodarka komunalna, w tym infrastruktura techniczna;
 • budowa i utrzymanie dróg;
 • transport zbiorowy;
 • ochrona zdrowia i pomoc społeczna;
 • budownictwo mieszkaniowe;
 • edukacja, kultura, sport;
 • porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli;
 • ochrona środowiska i gospodarka wodna.

Korzyści dla sektora publicznego

Kluczowe korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego wynikające z nawiązania współpracy z SovereignFund:

 • przyspieszenie realizacji inwestycji, a w przypadku projektów docelowo generujących przychody, skrócenie okresu oczekiwania na przepływy finansowe lub osiągnięcie rentowności;
 • możliwość zwiększenia liczby prowadzonych równocześnie projektów;
 • elastyczne kształtowanie zarówno dopływu środków z funduszu samorządowego, jak i harmonogramu spłat;
 • odroczenie terminu płatności pozwala na efektywniejsze wykorzystanie bieżącego budżetu;
 • obniżenie kosztów pozyskania finansowania prowadzonych inwestycji;
 • brak w umowie klauzuli natychmiastowej wymagalności, co pozwala samorządowi na optymalne planowanie spłat zobowiązań;

Dalsze informację dostępne są na naszej stronie internetowej: www.sovereignfund.pl