Program rewitalizacji

Program Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno na lata 2016 – 2023 został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji województwa kujawsko-pomorskiego. Zarząd województwa uchwałę w tej sprawie podjął 17 stycznia br.

Prace przy tworzeniu programu rewitalizacji rozpoczęły się na początku 2016 roku. Jego zapisy oparte są na diagnozie miasta, opracowanej przy pomocy mieszkańców Wąbrzeźna, którzy brali udział w konsultacjach, spotkaniach czy też w warsztatach, na których wskazywali kierunki rozwoju miasta.

Program Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno na lata 2016 – 2023 został opracowany w oparciu o Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz spełnia wymogi zawarte w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020. Uzyskał on akceptację Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego i został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji województwa kujawsko-pomorskiego. Wpis ten otwiera nam drogę do ubiegania się o środki na projekty rewitalizacyjne.

W programie ujęte zostały główne kierunki i cele rewitalizacji – aktywizacja, integracja społeczna i ożywienie społeczne oraz rozwój infrastruktury dla prowadzenia tej integracji. Pod tymi hasłami – ogólnie mówiąc – mieszczą się usługi na rzecz niesamodzielnych mieszkańców Wąbrzeźna – bezrobotnych i z racji podeszłego wieku, oraz aktywizacja społeczno-zawodowa osób, rodzin i grup zagrożonych ubóstwem. Zadania te będą realizowane na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji. Głównie są to tereny Podzamcza, które będą kompleksowo zagospodarowane i dostosowane do potrzeb, jak np. amfiteatr, przebudowa Góry Zamkowej czy też budowa placu rekreacyjno-rehabilitacyjnego.

Program Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno na lata 2016-2023

Plan gospodarki niskoemisyjnej zaktualizowany

28 czerwca 2017 r. radni stosowną uchwałą wprowadzili kolejne zmiany do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Wąbrzeźno.

Zmiana podyktowana był koniecznością uwzględnienia w Planie planowanych zadań, dla których poszczególni Interesariusze programu planują wystąpić o dofinansowanie ze środków unijnych. Opracowany Plan gospodarki niskoemisyjnej stanowi niezbędny dokument, umożliwiający uzyskanie dotacji ze środków Unii Europejskiej na działania inwestycyjne w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie ograniczenia emisji CO2, zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii oraz wzrostu efektywności energetycznej.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Wąbrzeźno – 2017 r.

Plan gospodarki niskoemisyjnej zaktualizowany

30 czerwca 2016 roku radni stosowną uchwałą zatwierdzili zmiany wprowadzone do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Wąbrzeźno.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Wąbrzeźno powstał w 2015 roku. W tym roku w jego zapisach zweryfikowano działania skoncentrowane na redukcji niskiej emisji o charakterze długoterminowym oraz średnio- i krótkoterminowym, z opisem planu ich wdrażania i monitorowania, a także potencjalnymi źródłami finansowania z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych, jak i pozainwestycyjnych do 2020 r.

Uszczegółowiony harmonogram działań określonych w Programie ujednolicono zgodnie z  obowiązującym WPF (rodz. 5.3. str. 101 – 104). Ponadto wprowadzono następujące elementy: rozbudowano rozdział dotyczący aspektów organizacyjnych i finansowych, poprzez m.in. opis planu wdrażania, mechanizmów monitorowania, sprawozdawczości i kontroli (rozdz. 3.6.3, str. 52 – 54). Dodatkowo określono potencjalne źródła zewnętrzne finansowania inwestycji planowanych w PGN (rozdz. 3.6.4, str. 58 – 60). Dodano rozdział dotyczący efektywności energetycznej planowanych inwestycji, w którym zamieszczono wyliczenia docelowej redukcji zużycia energii oraz ograniczenie emisji dla poszczególnych zamierzeń inwestycyjnych (rozdz. 5.4, str. 106 – 108). Oprócz tego zweryfikowano również wskaźniki osiągniętych emisji (rozdz. 5.1, str. 86).

Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, w którym opisane są m.in. kierunki działań zmierzających do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza.  Posiadanie tego planu jest niezbędnym warunkiem do ubiegania się o środki finansowe z UE na działania inwestycyjne w latach 2014– 2020 w zakresie ograniczania emisji, zwiększenia efektywności energetycznej oraz instalacji OZE.

ZAKTUALIZOWANY PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MIASTA WĄBRZEŹNO

Strategia Rozwoju Miasta Wąbrzeźno na lata 2011- 30

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Wąbrzeźna został przyjęty przez radnych w maju 2015 roku.

Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, w którym opisane są m.in. kierunki działań zmierzających do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza.  Posiadanie tego planu będzie niezbędnym warunkiem do ubiegania się o środki finansowe z UE na działania inwestycyjne w latach 2014 – 2020 w zakresie ograniczania emisji, zwiększenia efektywności energetycznej oraz instalacji OZE.

Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu PGN
Uzasadnienie do przyjętego dokumentu
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Wąbrzeźno

Program opieki nad zabytkami

Na zlecenie burmistrza opracowany został Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2015 – 2018.

Dokument ten został przyjęty do realizacji 5 listopada 2014 r. na sesji Rady Miasta. Program jest podstawą do podejmowania działań wspierających i koordynowania prac z dziedziny ochrony i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego. Działania te określone są nie tylko w odniesieniu do władz gminy, ale do całej społeczności.

W programie zawarta jest charakterystyka zasobów kulturowych Wąbrzeźna, wskazane są kierunki działań w zakresie opieki nad zabytkami, określone są konieczne do wykonania zadania oraz sposoby ich realizacji. Określone są cele i kierunki Programu, jak również wskazane są narzędzia finansowania działań podejmowanych w zakresie ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego.

W programie tym znajdziemy wykazy zabytków architektury sakralnej, mieszkalnej, użyteczności publicznej, budownictwa obronnego, zabytkowe cmentarze, zabytkowe układy przestrzenne. Zamieszczono również wykaz 316 obiektów, które zostały wykreślone z różnych przyczyn z wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków.

Gminny program opieki nad zabytkami dla Gminy Miasto Wabrzeźno na lata 2015-2018

Strategia kreacji i promocji Marki Wąbrzeźna

Celem strategicznym kreacji Marki Miasta Wąbrzeźno jest poprawa funkcjonowania rynku pracy oraz zmiana trendów demograficznych. Jest to największe wyzwanie rozwojowe.Nowa Marka ma rozwiązywać realne problemy, a nie działać na zasadzie budowania “obrazka” i promować Wąbrzeźno dla samego faktu promowania. Marka ma efektywnie przekładać się na korzyści gospodarcze.

 

 

 

 

Strategia Kreacji Marki Miasta Wabrzezno
Herb i barwy miasta
Księga Identyfikacji Wizualnej:
logotyp
znak

Strategia Rozwoju Miasta Wąbrzeźno na lata 2011 – 2030

Zagospodarowanie przestrzenne