Konsultacje z NGO

Zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2016-2021.

Konsultacje z NGO

Burmistrz Leszek Kawski zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Wąbrzeźna oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania.